Zapytanie ofertowe e-learning/1/2018

Realizacja prac badawczo-rozwojowych w planowanym projekcie platformy e-learningowej finansowanego w ramach działania RPO 1.2. RPOWM 2014-2020 (konkurs nr RPMA.01.02.00-IP.01-14-080/18)

Szanowni Państwo,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie nieodpłatnej i niezobowiązującej dla nas oferty realizacji prac badawczo-rozwojowych w planowanym przez nas projekcie innowacyjnej platformy e-learningowej.

 Cele partnerstwa:

 • wspólna realizacja w zakresie przygotowania oraz realizacji projektu innowacyjnej platformy e-learningowej;
 • transfer wiedzy/technologii z jednostki naukowej do przedsiębiorcy.

Zadania realizowane przez partnera naukowego

 • współpraca w zakresie przygotowania projektu (zdefiniowanie dokładnego zakresu zadania realizowanego przez Partnera, określenie budżetu, harmonogramu prac, przydzielonych do realizacji zadania zasobów)
 • realizacja badań naukowych w zakresie analizy zachowań użytkowników platformy na podstawie raportowania i wyników oraz czynników dodatkowych (zakres merytoryczny, rodzaj szkolenia, status, czas realizacji, etc), wpływających na zachowania poszczególnych kategorii użytkowników, opracowanie modeli i wzorców zachowań możliwych do zaimplementowania w systemie e-learningowym
 • realizacja badań naukowych w zakresie opracowania założeń i algorytmów do modułu ewaluacji szkoleń na poszczególnych poziomach skali, opracowanie algorytmów i pytań do narzędzi ewaluacji.

Warunki udziału

 • zadania realizowane przez Partnera muszą obejmować fazę badań przemysłowych i prac rozwojowych lub wyłącznie prac rozwojowych;
 • dopuszczony jest udział w postępowaniu wyłącznie jednostek naukowych w rozumieniu art. 2 pkt. 9 lit. a, b, c ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2018 r. poz. 87), które podlegają ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych (zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2154) i otrzymały kategorię co najmniej B.

Kryteria wyboru 

 1. zgodność działania partnera z celami partnerstwa 0-3 p.
 2. deklarowany wkład  partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby) - 0-3 p.
 3. doświadczenie w realizacji projektów (zadań) o podobnym charakterze 0-3 p.

Maksymalna liczba punktów: 9

Wybrany zostanie Oferent który uzyskał największą liczbę punktów.

Wymagania dotyczące oferty

 • oferta powinna zawierać oświadczenie dotyczące spełniania kryterium podmiotowego jednostki naukowej, zgodnie z opisem zawartym w „Warunkach udziału”;
 • oferta powinna zawierać opis zasobów które zostaną przydzielone do realizacji projektu;
 • oferta powinna zawierać informację w zakresie doświadczenia Oferenta w realizacji podobnych projektów lub zadań.

Termin składania ofert

Oferty można składać drogą elektroniczną na adres: office@e-learning.pl w terminie 21 dni od momentu publikowania niniejszego ogłoszenia tj. 28 sierpnia 2018 roku.

W przypadku pytań o zakres merytoryczny prosimy o kontakt z Iwoną Wieczorek, iwona.wieczorek@e-learning.pl, tel: +48 22 37 63 011.

Adnotacja z dnia 11 września 2018 r.:

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w wyniku postępowania przeprowadzonego w celu wyłonienia Partnera do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 1.2. RPO WM 2014-2020, (konkurs nr RPMA.01.02.00-IP.01-14-080/18), jako Partner wybrana została niepubliczna szkoła wyższa: Collegium Civitas.